เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ตอารัมภบท 
       อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อถึงกันได้แบบปฏิสัมพันธ์ 
กล่าวคือ ผู้รับและผู้ส่งข้อมูลสามารถสื่อสารและโต้ตอบข้อความกันได้ทันที ในรูปแบบมัลติมีเดีย 
อีกทั้งยังลดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาและสถานที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการทำธุรกิจ ผู้ซื้อ
และผู้ขายได้รับความสะดวกในการซื้อขายและการโฆษณาสินค้าหรือบริการ อินเทอร์เน็ตทำให้การประกอบ ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้น 
       อย่างไรก็ดี การใช้อินเทอร์เน็ตอาจจะถูกนำไปใช้ในแง่ลบเพื่อหลอกลวงบุคคล เช่นเดียวกันกับการซื้อขายตามปกติ เนื่องด้วยผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรม อาจไม่ทราบตัวบุคคลของผู้ที่ติดต่อว่าเป็นบุคคลใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่เคยพบเห็นกันมาก่อน 

ข้อมูล สถิติ 
       จากการศึกษาข้อมูล สถิติเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเมื่อกลางปี พ.ศ. 2544 (อ้างอิงจาก Nua Internet Survey, สิงหาคม 2544) มีการประมาณการว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงถึง 513 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.46 ของประชากรทั่วโลก สำหรับ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีจำนวนกว่า 144 ล้านคน สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2544 สำรวจโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีจำนวน 3.5 ล้านคน (http://ntl.nectec.or.th/internet) 
       นอกจากนี้ รายงานสำรวจเรื่อง “การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต” เมื่อปี พ.ศ. 2543 ของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า “National Fraud Information Center” ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการทาง อินเทอร์เน็ต พบว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเดียวกัน มีการร้องเรียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,014 เรื่อง และเมื่อรวมมูลค่าความ เสียหายตลอดทั้งปีคิดเป็นเงิน 3,387,530 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือความเสียหายเฉลี่ยต่อบุคคลคิดเป็นจำนวนเงิน 427 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เรื่องที่ได้รับการ้องเรียนมากที่สุด 5 ลำดับแรกคือ การประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต (Internet Auctions) (78%),การซื้อสินค้าทั่วไป (10%), การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Access Services) (3%), การประกอบธุรกิจที่บ้าน (Work-At-Home) (3%) และการให้สินเชื่อล่วงหน้า (Advance Fee Loans) (2%) ตามลำดับ และจากการสำรวจในปี 2544 ที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 4,371,724 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
       การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงมีหลายวิธีการ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิมที่อาจพบโดยทั่วไปไปจนถึงวิธีการที่ สลับซับซ้อน ผู้หลอกลวงใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สาธารณชน แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความรู้ทางเทคโนโลยี แต่ก็อาจไม่รู้เท่าทันหรือไม่ทราบถึงวิธีการหลอกลวงดังกล่าว จึงอาจได้รับความเสียหายได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจถึงรูปแบบของการหลอกลวงที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือและเสนอ 
แนะวิธีป้องกันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคทำให้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย
 
1. การประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวง (Internet Auction Fraud) 
       การโฆษณาขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการประมูลสินค้า ผู้ซื้อที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลมักต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากนั้นจะได้รับหมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน (password) ผู้ซื้อจะต้องเสนอราคาซื้อแข่งขันกับผู้ซื้อรายอื่น เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลถือว่ามีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประมูลและผู้เสนอขาย โดยจะมีการส่งข้อความทางอีเมล์ (e-mail) แจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ขายทราบผลการประมูล และแจ้งรายละเอียดที่จะติดต่อกันได้ เพื่อให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อขและผู้ขายติดต่อกันในเรื่องการชำระเงินและการส่งมอบสินค้า 
 
ลักษณะการหลอกลวง : 
       การประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการซื้อขายสินค้าที่ได้รับความนิยม และเป็นช่องทางการติดต่อซื้อขายสินค้าที่ สะดวกรวดเร็ว ในรายงานสำรวจที่กล่าวมาแล้วของบางประเทศพบว่า เป็นวิธีการหลอกลวงที่พบมากที่สุดเช่นกัน การหลอกลวง มีหลายรูปแบบ เช่น ผู้ขายไม่ส่งมอบสินค้าที่ผู้ซื้อประมูลได้ เพราะไม่มีสินค้าอยู่จริง, การหลอกลวงโดยการปั่นราคาซื้อขายผู้ขายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายจะเข้าเสนอราคาเพื่อประมูลสินค้าของตน เพื่อให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้ซื้อต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง เป็นต้น 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ : 
       ผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือเป็นสินค้าที่มีลักษณะ ไม่ตรงกับที่มีการเสนอขายแต่แรก ด้านผู้ให้บริการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเองก็อาจได้รับความเสียหาย เพราะผู้ใช้บริการ(ผู้ซื้อและผู้ขาย) ไม่ให้ความไว้วางใจและไม่ใช้บริการ 
วิธีการป้องกัน : 
       ผู้ซื้อควรตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านการประมูลทางอินเทอร์เน็ต (คนกลาง) มีวิธีการระบุตัวบุคคลที่เป็นผู้ขาย (หรือผู้ซื้อ) ดีพอหรือไม่ กล่าวคือมีการเก็บประวัติ รายละเอียดของผู้ขาย ที่สามารถติดต่อได้ หรือพิจารณาว่าผู้ให้บริการด้านการประมูลทางอินเทอร์เน็ต (คนกลาง) มีนโยบายการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง 

2. การให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยหลอกลวง (Internet Service Provider Scams) 
       ผู้หลอกลวงจะส่งเช็คจำนวนหนึ่ง (เช่นราว 3.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อมีการเบิกเงินตามเช็คแล้ว ก็ถือว่าผู้บริโภคตกลงที่จะใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) ที่ได้รับแจ้ง ในการนี้อาจจะไม่มีการแจ้งค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ และมักเป็นการทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีระยะเวลานาน ผู้หลอกลวงจงใจให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริการนั้น กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคเข้าทำสัญญาดังกล่าวแล้วจะถือว่ายินยอมตามเงื่อนไขทุกประการที่ระบุไว้ การหลอกลวงดังกล่าวนี้มักพบในประเทศที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายรายและมีบริการที่หลากหลาย 
ลักษณะการหลอกลวง : 
       ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการต่างๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังอาจจะมีคำขู่ที่กล่าวว่าถ้าหากผู้ใช้บริการ ต้องการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา จะถูกปรับเป็นจำนวนเงินที่สูง 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ : 
       ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการต่างๆ จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังอาจจะมีคำขู่ที่กล่าวว่าถ้าหากผู้ใช้บริการต้องการเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา จะถูกปรับเป็นจำนวนเงินที่สูง 
วิธีการป้องกัน : 
       เมื่อผู้บริโภคได้รับเช็คโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแล้ว ไม่ควรทำข้อตกลงใดๆ กับบุคคลอื่น แต่ควรศึกษารายละเอียดของเอกสารหรือข้อตกลงที่ส่งมาโดยถี่ถ้วน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะถูกเรียกเก็บให้ครบถ้วน และควรติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยตรง  
 
 

3. การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาต (Credit Card Fraud) 
       การชำระค่าสินค้า ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมที่สุดวิธีหนึ่งคือ การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากมีความสะดวกแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ซื้อสามารถชำระเงินโดยการให้ข้อมูลบัตรเครดิตคือ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อ-สกุลของผู้ถือบัตร และวันหมดอายุแก่ร้านค้า ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้เพียงว่า บัตรดังกล่าวเป็นบัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรจริงแต่ไม่สามารถตรวจสอบตัวบุคคลผู้ใช้บัตรได้ว่าเป็นบุคคลใด 

ลักษณะการหลอกลวง : 
       วิธีการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ตมีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การให้บริการดูภาพลามก อนาจารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา) แต่ผู้บริโภคต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้ให้บริการทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วผู้หลอกลวงจะใช้ข้อมูลนี้ไปกระทำผิดในที่อื่น 
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ : 
       ผู้ถือบัตรที่เป็นผู้บริโภคถูกเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการจากบริษัทหรือธนาคารผู้ออกบัตร ทั้งที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ใช้บัตร 
เครดิตชำระรายการนั้นๆ เลย ซึ่งกฎหมายบางประเทศจะให้ความคุ้มครองผู้ถือบัตรในกรณีนี้ หรือผู้ถือบัตรรับผิดไม่เกิน 
จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตร 
วิธีการป้องกัน : 
       ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตให้บุคคลอื่นทราบ แต่หากต้องมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ตก็ควรเลือกร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ หรือมีหลักแหล่งที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ หรือผู้บริโภคอาจเลือกใช้บัตรที่มีวิธีการตรวจสอบตัวบุคคลผู้ใช้บัตรว่าเป็นผู้ถือบัตร เช่น การใช้รหัสประจำตัว (PIN) หรือรหัสใดๆ ที่ไม่ปรากฎอยู่บนบัตร แต่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรที่ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรควรตรวจดูข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ออกบัตรด้วยว่ามีเงื่อนไขความรับผิดชอบอย่างไร 

edit @ 21 Feb 2012 06:27:32 by คนพเนจร

edit @ 21 Feb 2012 06:59:38 by คนพเนจร

Comment

Comment:

Tweet

Many thanks a whole lot for sharing! I will definitely be back.

#420 By bottes noires plates pas cher (202.105.62.162) on 2013-10-31 00:46

Thanks designed for sharing such a pleasant opinion, paragraphis pleasant, <a href="http://www.lct.net.cn/special/lctuggs.php">UGG֩`ġȥå</a> what why i have read it completely.

#418 By bootstopsalejp (117.25.95.248) on 2013-10-05 00:07

Wow, this postis good, my younger sister is analyzing such things <a href="http://lhyz.net.cn/a/lhyzuggs.php">UGG֩`ҎƷ</a>, so I am going to tell her.

#418 By (117.25.95.248) on 2013-10-05 00:07

Hurrah, that's what I was searching for, what a stuff! present here at this blog for <a href="http://i-soft.com.cn/en/isoftuggscn.php">UGG֩`</a>, thanks admin of this site.

#416 By ֩` (117.25.95.248) on 2013-10-05 00:04

I pay a visit daily a few web sites and blogs to read articles about <a href="http://a-greenlife.com/a/greenlifeuggs.php">ݩ`ĥ`</a>, however this weblog gives quality based posts.

#416 By UGG֩` (117.25.95.248) on 2013-10-05 00:04

?????? 10 ????????????????????(1) | Love Love Thailand

#415 By lose weight capsule (124.231.209.111) on 2013-09-27 20:24

?????? 10 ????????????????????(1) | Love Love Thailand
weight lose http://www.lasvegaseventlocations.com/food/listnews.html

#414 By weight lose (222.242.114.40) on 2013-09-20 08:30

?????? 10 ????????????????????(1) | Love Love Thailand
bee pollen weight loss http://coffeefamille.com/fonts/coffee_43.html

#413 By bee pollen weight loss (222.242.72.188) on 2013-09-10 14:43

prada プラダ

#412 By coach マテラッセ 財布 (216.244.87.69, 41.46.221.93) on 2013-09-09 14:32

I might declare you don't know your specifics.
rf coaxical cable http://lylydava.wordpress.com/

#411 By rf coaxical cable (198.52.120.152, 187.17.165.36) on 2013-08-23 21:40

Really appreciate you sharing this blog article. Much obliged.

#410 By maillot puma (14.147.206.106) on 2013-08-23 17:55

餫ʹA ۤȤޤ礦A줬ҤɤϤϡäΥ`ʩ`ʹäȤޤ

#409 By ȥ`Щ` (110.85.100.75) on 2013-07-12 18:48

Baidu world's largest Chinese search engine dedicated to Internet users more convenient access to information, find the demand.Baidu over billions of Chinese web database, you can instantly find relevant search results

#408 By Bai du (103.7.57.18|108.166.215.106, 195.66.204.70) on 2013-07-05 04:10

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand

#407 By MEIZITANG (103.7.57.18|192.69.90.208) on 2013-06-26 00:00

Baidu world's largest Chinese search engine dedicated to Internet users more convenient access to information, find the demand.Baidu over billions of Chinese web database, you can instantly find relevant search results

#406 By Baidu (103.7.57.18|108.166.215.106, 180.180.121.246) on 2013-06-25 17:47

Baidu world's largest Chinese search engine dedicated to Internet users more convenient access to information, find the demand.Baidu over billions of Chinese web database, you can instantly find relevant search results

#405 By Bai du (103.7.57.18|108.166.215.106, 206.176.108.147) on 2013-06-24 17:26

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand

#404 By meizitang (103.7.57.18|192.69.90.208) on 2013-06-24 12:29

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand

#403 By super slim (103.7.57.18|108.166.213.35) on 2013-06-21 20:02

Baidu world's largest Chinese search engine dedicated to Internet users more convenient access to information, find the demand.Baidu over billions of Chinese web database, you can instantly find relevant search results Bai du http://www.baidu.com

#402 By Bai du (103.7.57.18|108.166.215.106, 201.240.4.35) on 2013-06-17 12:56

そして次に書き味です。文字を書くときの抵抗が少なく、なめらかです。

#401 By モンブラン 財布 (103.7.57.18|192.34.108.164, 202.182.49.195) on 2013-06-16 14:57

äȤ¤Է֤kҊΤǤ

#400 By ֥ n (103.7.57.18|27.159.207.122) on 2013-06-16 10:50

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand HERVE LEGER OUTLET http://hervelegeroutlet.ueuo.com

#399 By HERVE LEGER OUTLET (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:16

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand CHANEL PERFUME http://chanelperfume.ueuo.com

#398 By CHANEL PERFUME (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:16

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Louis Vuitton Wallet http://www.louisvuittonitbags.com/

#397 By Louis Vuitton Wallet (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:15

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Fake Ray Ban Sunglasses http://www.firstlightlaw.com

#396 By Fake Ray Ban Sunglasses (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:15

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand T3 Hair Dryer http://www.qqwebtv.com/

#395 By T3 Hair Dryer (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:15

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand プラダ バッグ http://www.kabanja.cc

#394 By プラダ バッグ (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:15

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand HERMES BIRKIN http://hermesbirkinpurse.devhub.com

#393 By HERMES BIRKIN (103.7.57.18|218.57.45.38) on 2013-06-14 19:15

louis vuitton louis vuitton is one of the few brands that are preferred by consumers globally

#392 By bste (103.7.57.18|27.159.252.222) on 2013-06-14 11:25

ޥ`ƥåƩ`륳쥯ϡ`ɤ䥹`󥰥Щ`Ȥäץ쥷㥹᥿زĤ٘gʹäЩ`Ǥ

#391 By ֥󥸥ͥ` (103.7.57.18|27.159.207.122) on 2013-06-14 07:53

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand NIKE FREE WOMEN http://nikefreewomen2013.6te.net

#390 By NIKE FREE WOMEN (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:54

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Nike Free Women http://nikefreewomen.6te.net

#389 By Nike Free Women (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:53

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Monster Beats http://www.multimodalityiniran.com/

#387 By Monster Beats (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:53

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand hermes belt http://hermesbelts.devhub.com

#387 By hermes belt (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:53

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Polo Ralph Lauren http://www.ralphlaurenpoloisale.com/

#386 By Polo Ralph Lauren (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand プラダ バッグ http://www.kabanja.cc

#385 By プラダ バッグ (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand herve leger outlet http://hervelegerdressesoutlet.webstarts.com

#384 By herve leger outlet (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand mbt sale http://mbtsale2013.6te.net

#382 By mbt sale (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Ralph Lauren Shirts http://www.ralphlaurenpoloisale.com/

#382 By Ralph Lauren Shirts (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand ghd hair http://ghdhair.xp3.biz

#381 By ghd hair (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand burberry polo http://burberrypolo.noads.biz

#380 By burberry polo (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand backlinks http://www.youtube.com/watch v=eprihc4nYS8

#379 By backlinks (103.7.57.18|110.174.143.68) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand セイコー腕時計 http://www.wafchesjp.biz

#378 By セイコー腕時計 (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:52

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand wholesale apple ipad http://www.wolveswest.org/

#377 By wholesale apple ipad (103.7.57.18|112.229.204.147) on 2013-06-14 04:51

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand hermes bag http://hermesbag.freetzi.com

#376 By hermes bag (103.7.57.18|46.252.212.179) on 2013-06-12 05:43

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand chanel outlet http://chaneloutlet2013.noads.biz

#375 By chanel outlet (103.7.57.18|46.252.212.179) on 2013-06-12 05:43

特筆すべきはまず、バランスの良さです。

#374 By モンブラン 店舗 (103.7.57.18|192.34.108.164, 202.43.188.4) on 2013-06-10 11:08

louis vuitton upholding its exclusivity and protecting its natural beauty

#373 By hone (103.7.57.18|120.37.234.183) on 2013-06-10 09:16

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Beats By Dre http://www.keepourassets.com/

#372 By Beats By Dre (103.7.57.18|110.254.38.213) on 2013-06-08 19:54

เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเตอร์เน็ต(1) | Love Love Thailand Seo Software http://www.youtube.com/watch?v=eprihc4nYS8

#371 By Seo Software (103.7.57.18|27.37.191.240) on 2013-06-07 17:00